Nacházíte se zde: Úvod

Sběr papíru

Dne 3.6.2019 (pondělí) od 7.00 – 15.30 hod. proběhne na ZŠ Smetanův okruh, Krnov sběr papíru pro žáky naší školy.

Svázané balíky (tiskovin,knih, papíru) noste na dvůr školy. Všechen papír musí být svázán provazem do balíků, nebude odebírán papír v igelitových taškách nebo pytlích.

Prosíme rodiče, kteří budou mít sběr nad 200 kg nebo velké balíky s kartonem, aby sběr odvezli sami, přímo do sběrny Sběrné suroviny Krnov s.r.o., Albrechtická 1781/109a, Krnov (tel.554 616 435), otevřeno pondělí – pátek 07:00 – 11:30,12:30 – 15:00. Doneste lístek potvrzený sběrnou s počtem kilogramů a finanční částku za sběr paní učitelce třídní nejpozději do středy 5.6.2019 .

Také prosíme rodiče,aby balíky se sběrem nosili od vozidel k váze sami.

Děkujeme za pochopení a účast ve sběrové akci.

Budou vyhodnoceni nejlepší sběrači a nejlepší třída, peníze za sběr obdrží třídy na třídní akce či odměny.

Zápis do 1. tříd

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně: ke dni 1. 9. 2019 na základě podaných žádostí o přijetí ze dne 8. 4. 2019 a 9. 4. 2019 se vyhovuje v plném rozsahu.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro rok 2019/2020

Registrační číslo dítěte (přijato):

109 až 165

Do 1. tříd nastoupí 43 žáků, budeme otevírat 2 první třídy a 1 přípravnou třídu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Mgr. Petr Juřina

ředitel školy

Oznámení rodičům

Ředitel školy uděluje dne 9. 5. a 10. 5. 2019 podle zák. 472/2011Sb.§24 odst. 2 ředitelské volno.

V tento den bude z organizačních důvodů škola pro žáky uzavřena.

V tento den nebudou mít žáci naší školy zajištěn oběd ve Školní jídelně, nám. Hrdinů.

Informace o naší škole

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu. Během školního roku pokračovala rekonstrukce vnitřních prostor školy, třídy byly vybaveny novým nábytkem. Také kabinety učitelů prošly rekonstrukcí. Zakoupili jsme také další dataprojektory. Na počátku hlavních prázdnin začala rozsáhlá rekonstrukce přístavby, která zahrnovala výměnu oken, zateplení a instalaci vzduchotechniky do tříd.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu 4/2016 „Škola pro sport a výuku jazyků“ (platnost od 1. 9. 2016). Od sedmého ročníku pokračujeme v povinné výuce dalšího cizího jazyka (ruština nebo němčina). Škola si klade za cíl nadále podporovat žáky ve sportu a také v jazycích – od první třídy vyučujeme angličtinu. Nabízíme žákům rozvoj i v jiných oblastech, např. v rámci volitelného předmětu se vyučuje psaní na počítačové klávesnici, dopravní výchova, v nižších ročnících je největší zájem o pohybové hry.

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod