Je umístěna v budově ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4, ve 2. patře. Tato třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (bez odkladu).

Provoz přípravné třídy je od 8:00 do 11:40 hodin. Pro děti v přípravné třídě platí rozpis prázdnin stanovených MŠMT na daný školní rok.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky). Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod. Předškoláci si nebudou jen hrát, ale budou procvičovat grafomotoriku, uvolňovací cviky, upevňovat se bude paměť, předmatematické představy, samozřejmě do výuky budou zařazeny také písničky, básničky, výtvarná, dramatická výchova. Důraz bude kladen na logopedickou nápravu, rozvoj sluchové a zrakové syntézy a analýzy. Děti budou mít možnost se seznámit také s angličtinou – výuka bude probíhat zábavnou interaktivní formou. A protože jsme také škola, která podporuje sport – budou naši předškoláci využívat i tělocvičnu.

Rodiče mohou dítě přihlásit do školní družiny (včetně ranní družiny – od 6 hodin), odpolední provoz je do 17 hodin, v pátek do 16 hodin. Svému dítěti můžete na začátku září vybrat i kroužek z pestré nabídky. Děti z přípravné třídy se mohou stravovat i ve školní jídelně (nám. Hrdinů 1).

O děti se bude starat kvalifikovaná učitelka a asistent pedagoga.

Bližší informace o přípravné třídě Vám budou poskytnuty při zápisu do prvních tříd.