Učební plán 2. stupeň

Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník minimum stav
Český jazyk a literatura 5* 4* 4 5* 15 18
Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12
Německý/Ruský jazyk 0 2 2 2 6 6
Matematika 4* 4 5* 5* 15 18
Informatika 1 1 1 1 4 4
Dějepis 2 1 2 2 7 7
Výchova k občanství 1 1 1* 1 3 4
Fyzika 2* 2* 2 1 5 7
Chemie 0 0 2* 2 3 4
Přírodopis 2 2* 2 1 6 7
Zeměpis 2 2 2 1* 6 7
Hudební výchova 1 1 1 1 4 4
Výtvarná výchova 2* 2 1 1 5 6
Výchova ke zdraví 1 1 0 0 2 2
Tělesná výchova 3* 2 2 2 8 9
Pracovní výchova 0 1 1 1 3 3
Volitelné předměty 1* 1* 1* 1* 4
Disponibilní dotace 6 4 4 4 18
Celkem 30 30 32 30 122 122

* Vyučovací předmět je posílen o jednu hodinu týdně z disponibilní časové dotace.

Volitelně povinné a nepovinné předměty

Volitelné předměty pro nesportovní třídy ročník
Branný seminář 6. – 9.
Dopravní výchova 6. – 9.
Ekologický seminář 6. – 9.
Sportovní výchova 6. – 9.
Technická administrativa 6. – 9.
Technické kreslení 6. – 9.
Výtvarný seminář 6. – 9.
  • Žáci si vybírají z nabídky volitelných předmětů dle jejich zájmů, či jejich orientace k dalšímu vzdělávání.
  • Pro případ, že případný volitelný předmět nebude pro malý zájem otevřen nebo pro velký zájem nebudou zařazeni všichni zájemci, bude žák umístěn do jiného volitelného předmětu po vzájemné dohodě s rodiči nebo na doporučení třídního učitele či vyučujícího daného volitelného předmětu.
  • Volitelný předmět sportovní výchova si převážně vybírají žáci sportovních tříd, kteří mají stejný učební plán jako ostatní žáci školy.
Nepovinné předměty ročník
Sportovní výchova 6. – 9.