Nacházíte se zde: Úvod » Projekty, jazyky a doučování

Podpora inkluzivního vzdělávání vKrnově

Cíl projektu

Dne 1. července 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově. Hlavním cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Stručná informace o projektu

Projekt se zaměřuje na aktivity podporující kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které pak budou vyrovnávat jejich vzdělaností rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu. Těchto cílů bude dosaženo díky realizaci aktivit na témata daná výzvou - Předškolní vzdělávání a Prevence školního neúspěchu, doplněných o Rozvoj pracovníků ve vzdělávání, prostřednictvím zvyšování jejich klíčových kompetencí v oblasti inkluzívního vzdělávání.

Doba realizace projektu

Projekt bude realizován v období od 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

Číslo projektu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000170

Organizace zapojené do realizace projektu

 • Realizátorem projektu je organizace REINTEGRA.
 • Partnery projektu sfinanční účastí jsou:
 • Město KRNOV
 • Mateřská škola Slunečnice, Krnov
 • Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2
 • Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4
 • Základní škola Krnov, Žižkova 3
 • Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17
 • Armáda spásy
 • EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
 • Slezská diakonie
 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov

Aktivity projektu

Předškolní vzdělávání

V průběhu realizace této klíčové aktivity budou realizovány programy s cílem připravit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu.

Konkrétní činnosti této aktivity:

 • zajištění provozu předškolního Centra podpůrné péče v SVL pro děti se sociálním znevýhodněním, podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole,
 • činnosti zaměřené na rozvoj prosocionálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí,
 • vzdělávací aktivity pro rodiče v oblasti rané péče, metodická práce rodičů s jejich dětmi,
 • poradenství rodinám v oblasti vzdělávání dítěte, podpora rodinám při jednání sorganizacemi zaměřenými na poskytování vzdělávacích a sociálních služeb,
 • spolupráce předškolního Centra spartnerskou mateřskou školou Slunečnice a ostatními mateřskými školami v Krnově v oblasti výměny praktických zkušeností práce s cílovou skupinou,
 • pravidelná setkávání účastníků platformy I. pro téma Předškolní vzdělávání.

Prevence školního neúspěchu

V průběhu této klíčové aktivity budou realizovány programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělání.

Konkrétní činnosti této aktivity:

 • činnosti zaměřené na doučování dětí v rodinách a neformálních klubech (doučovací kluby NNO, doučovací klub na internátě SŠ),
 • volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, gramotnosti a smysluplného využití volného času žáků,
 • činnost tzv. peer tutoringu - starší kamarád/starší žák zajišťuje motivaci a studijní podporu žáka,
 • doučovací kluby na školách (4 ZŠ, 1 SŠ),
 • podpora žáků prostřednictvím školních asistentů,
 • školní poradenská pracoviště personálně zajištěna školním psychologem, speciálním pedagogem a sociálním pedagogem,
 • pilotní ověření nové pozice koordinátora inkluze ve škole,
 • spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzívního vzdělávání,
 • podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky a se zástupci sociálních služeb,
 • workshopy pro rodiče v rozsahu minimálně 1x za školní pololetí po dobu realizace projektu,
 • pravidelná setkávání účastníků platformy II. pro téma Prevence školní neúspěšnosti.

Rozvoj pracovníků ve vzdělávání

Prostřednictvím této aktivity bude zajištěn rozvoj pracovníků ve vzdělávání, konkrétně metodická podpora při práci s heterogenní skupinou.

Konkrétní činnosti této aktivity:

 • zajištění činnosti pedagogického konzultanta v oblasti rozvoje inkluzívního vzdělávání přímo v prostředí školy (MŠ, 4ZŠ, SŠ),
 • supervize pedagogických pracovníků (MŠ, 4ZŠ, SŠ),
 • individulní koučing,
 • účast na kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Řízení projektu

Realizaci a finanční řízení projektu zajišťuje administrativní realizační tým. Odbornou stránku aktivit projektu zajišťuje odborný tým. Pracovníci administrativního týmu jsou kvalifikovaní manažeři, kteří mají dlouholeté zkušenosti s realizací projektů. Odborný tým tvoří pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci se zkušenostmi práce s cílovou skupinou.

Konkrétní činnosti této aktivity:

 • naplnění cílů projektu,
 • projektové řízení (realizace aktivity, harmonogram projektu, zpracování změn projektu a jeho doplnění),
 • finanční řízení projektu,
 • zajištění publicity projektu,
 • sledování správnosti naplňování a vyhodnocování monitorovacích indikátorů projektu,
 • předkládání průběžných zpráv,
 • komunikace s partnery,
 • komunikace s administrátorem apod.

V rámci projektu budou podporováni žáci, kteří mají problémy ve výuce, bude jim nabídnuto doučování jak ve škole, tak i v doučovacím klubu Slezské diakonie na náměstí Míru 13. Zde již od 1. 7. probíhá příprava a doučování žáků k opravným zkouškám. Klub je otevřen žákům ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kteří si chtějí zopakovat učivo nebo si jen prověřit své znalosti.


Od 1. 9. 2016 se žákům budou věnovat ve škole školní asistenti, doučovací pedagogové, psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog.

Doufáme, že projekt, který potrvá do června 2019, bude přínosem pro žáky a jejich rodiče, zkvalitní přípravu a motivaci žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Ke stažení:

Stáhnout: Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově

Název souboru: Souhrnna_ zprava_z_projektu.pdf

Velikost souboru: 870,36kb

Souhrnná zpráva

Stáhnout: Přihláška pro žáky

Název souboru: Prihlaska_pro_zaky.pdf

Velikost souboru: 347,76kb

Dokument

Stáhnout: Rozpis doučovacího klubu při ZŠ 2018/19

Název souboru: Rozpisdoucovaniveskolnimroce2018-19.pdf

Velikost souboru: 318,93kb

Tabulka

Stáhnout: Leták pro partnery ZŠ

Název souboru: Letak.pdf

Velikost souboru: 88,65kb

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově

Stáhnout: Kontakty: kluby NNO

Název souboru: Kontakty.pdf

Velikost souboru: 147,35kb

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově

Nacházíte se zde: Úvod » Projekty, jazyky a doučování