Informace k přípravné třídě

Přípravná třída bude umístěna v budově ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4, ve 2. patře. Tato třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Provoz přípravné třídy bude od 8 do 11.40 hodin. Jeden den do 12.35 hodin, týdenní časová dotace je 21 hodin. Pro děti v přípravné třídě platí rozpis prázdnin stanovených MŠMT na školní rok 2017/2018.

Děti budou mít samostatnou šatnu.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky). Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro první ročník (§ 7 odst. 5 vyhlášky). Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod. Předškoláci si nebudou jen hrát, ale budou procvičovat grafomotoriku, uvolňovací cviky, upevňovat se bude paměť, předmatematické představy, samozřejmě do výuky budou zařazeny také písničky, básničky, výtvarná, dramatická výchova. Důraz bude kladen na logopedickou nápravu, rozvoj sluchové a zrakové syntézy a analýzy. Děti budou mít možnost se seznámit také s angličtinou – výuka bude probíhat zábavnou interaktivní formou. A protože jsme také škola, která podporuje sport – budou naši předškoláci využívat i tělocvičnu.

Rodiče mohou dítě přihlásit do školní družiny (včetně ranní družiny – od 6.00 hodin), odpolední provoz je do 17 hodin, v pátek do 16 hodin. Svému dítěti můžete na začátku září vybrat i kroužek z pestré nabídky. Děti z přípravné třídy se mohou stravovat i ve školní jídelně (nám. Hrdinů 1).

O děti se bude starat kvalifikovaná učitelka a asistent pedagoga. Výuka angličtiny bude probíhat 1x týdně 1 hodinu.

Bližší informace o přípravné třídě Vám budou poskytnuty 4. září 2017 při zahájení výuky, od 8.00 do 9.00 hodin.

Kontakty:

- ředitel školy Mgr. Petr Juřina (tel. 554 612 693, 774 554 077)
- zástupkyně školy Mgr. Jiřina Zámarská (tel. 554 612 674, 774 554 078)